ગીરના વૈવિધ્ય ઉપર લખાયેલ મેઘાણી સાહિત્યમાં ઉમેરો કરતું અનુ-આધુનિક યુગમાં કશુંક બેસી શકે તો એ ધ્રુવભાઈનું ‘અકૂપાર’ કહી શકાય. મહાભારતની ‘અકૂપાર’ કથા સાથે સામ્ય ધરાવતું આ પુસ્તક ગીર-રસનું પાન કરાવે છે. લેખકના પોતાના શબ્દોમાં — “... આ સમય દરમ્યાન અમે ગીરને જે રીતે જોઈ, માણી, પામ્યા તેમાં કલ્પનાઓ અને અર્થઘટનો ઉમેરાયાં એટલે જે રચાયું તે આ લખાણ.”

  • Livre de Reliure: Kindle Edition
  • Catégories: eBooks
  • Editeur: Dhruv Bhatt (ePublishing Partner: eShabda by Cygnet Infotech)
  • Date de sortie: 2017-09-07

  • Télécharger le Livre Akoopar (Gujarati Edition) en Format PDF,Akoopar (Gujarati Edition) Télécharger Gratuitement le Livre en Format PDF,Akoopar (Gujarati Edition) PDF Télécharger Ebook gratuit Livre France (PDF, EPUB, KINDLE),Akoopar (Gujarati Edition) Télécharger PDF e EPUB - EpuBook,Akoopar (Gujarati Edition) Download eBook PDF e Epub, Livre eBook France,Akoopar (Gujarati Edition) Télécharger PDF,Télécharger Akoopar (Gujarati Edition) Ebook Livre Gratuit - décharger - pdf, epub, Kindle mobi,Lire En Ligne Akoopar (Gujarati Edition) Livre par [AUTHOR],Télécharger Akoopar (Gujarati Edition) PDF Fichier,Gratuit Pour Lire Akoopar (Gujarati Edition) Ebook En Ligne,Akoopar (Gujarati Edition) Lire ePub En Ligne et Téléchargement,Akoopar (Gujarati Edition) Télécharger pdf,Akoopar (Gujarati Edition) Telecharger PDF e EPUB,Akoopar (Gujarati Edition) Télécharger PDF gratuit Livre (PDF, EPUB, KINDLE)